NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - FESTIVALU

                                                                                                                 

Zákazy

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, deštníky, pyrotechnické předměty či zábavní pyrotechniku, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…) ani profesionální fotoaparáty.
Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů a to i pro vlastní potřebu. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty a mobilní telefony, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.
Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vstupu psů i jiných domácích zvířat. Do areálu platí také zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol.
Bezpečností služba

Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.


Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby
Bezpečnostní služba kontroluje vstupenky a identifikační pásky při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol. Dále provádí osobní prohlídku při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, atd.). Provádí také usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům vstupu do prostor kam nesmí veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, poskytuje informace o zdravotnické službě. V neposlední řadě provádí ochranu návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení. 


Idenifikační pásky
Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě, popřípadě pořadateli. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu. 


Zvířata
Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí na festivalu a hluk velmi stresující. Nechte je tedy prosím doma! Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen. Děkujeme za pochopení a děkujeme i za Vaše mazlíčky.
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD FESTIVALU
Základní ustanovení
⦁ DAKABEN s.r.o. se sídlem 17.Listopadu 549, Mladá Vožice,391 43 IČ: 05560934 jako provozovatel festivalu (dále jen festival) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.
⦁ Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor festivalu, a to zejména za účelem účasti na festivalu.
⦁ Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
⦁ Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
⦁ Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery.


Vstup a pobyt v zařízení
⦁ Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení.
⦁ Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor festivalu vyveden.
⦁ Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz festivalu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
⦁ Každý návštěvník vstupující do areálu festivalu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.


Povinnosti návštěvníků zařízení
⦁ Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
⦁ Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.


Zákazy
V prostorách zařízení je zakázáno:
a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
b) vnášet alkohol, drogy či jiné toxické látky
c) vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
d) vnášet natlakované nádoby
e) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky
f) používání otevřeného ohně
g) ničit zařízení a jeho vybavení
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
i) pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající


Pořadatelská služba
⦁ Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.
⦁ Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena a k bezproblémovému průběhu akce.
⦁ Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. 


Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu
⦁ Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
⦁ Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.
⦁ Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení akce). 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - STANOVÉHO MĚSTEČKA

Stanové městečko je zdarma. 
⦁ Návštěvníci stanového městečka musejí dbát pokynů pořadatele a security při parkování a stanování. 
⦁ Za veškeré věci, předměty a automobily nenese pořadatel festivalu odpovědnost!!! Každý si za svoje věci v prostoru stanového městečka odpovídá sám a uložení osobních věcí je v tomto prostoru na vlastní riziko!!! 
⦁ V prostoru stanového městečka je přísně zakázáno pracovat a manipulovat s otevřeným ohněm a také rozdělávat ohniště. 
⦁ Do prostoru stanového městečka není možné vnášet zbraně, nebezpečné předměty, toxické látky, přísný zákaz vstupu se zvířaty. 
⦁ Osobám mladším 15 let je vstup do stanového městečka povolen pouze v doprovodu dospělé osoby přebírající zodpovědnost. 
Návštěvník je povinen dbát pokynů pořadatelů a security. V případě nerespektování těchto pravidel a pokynů pořadatelů nebo security, může být návštěvníkovi stanového městečka ukončen pobyt v tomto prostoru.